General

Scientific Names: Allamanda cathartica

Common Names: Ruan Zhi Huang Chan, Huang Ying, Xiao Huang Chan.

 

BOTANICAL:

植物特征: 株高約 5 ~ 6 公尺,莖長可達 6 公尺,葉 3 ~ 4 輪生,倒卵狀披針形或長橢圓形,先端漸尖,全緣帶微波狀,表面濃綠色,光滑革質。花腋生,聚撒花序,花冠漏斗形,金黃色,先端五裂,裂片幾近圓形,冠筒細長,頂部杯狀,基部略彎曲,喉部具有淡褐色線紋。花期春末至冬初,約 5 月上旬至 12 月中旬,以夏季最盛開,約 7 至 10 月 左右。

 

 

 

Pharmacology

化学成分:

 

 

Efficacy


 

Safety

宜忌:


 
   
Search