LATIN NAME [厩]
Fagopyrum cymosum (Trev.) Meissn. (C)
Ferula assafoetida L. (C)
Ferula caspica March. -Bieb. (C)
Ferula conocaula Eug. (C)
Ficus carica L. (C)
Ficus pumila L. (C)
Fistulina hepatica (Schaeff.) Fr. (C)
Foeniculum vulgare Mill. (C)
Forsythia suspense (Thunb.) Vahl (C)
Fritillaria thunbergii Miq. (C)
Pin Yin []
Jin Qiao Mai
A Wei
Xin Jiang A Wei
Kuan Ye A Wei
Wu Hua Guo
Pi Li
Gan Se Niu Pai Jun
Hui Xiang
Lian Qiao
Zhe Bei Mu
Chinese [いゅ]
隠沉
肣
穝忙肣
糴腑肣
礚狦
蓎
▁︹逼颠

硈录
īダ