LATIN NAME [厩]
Jatropha cinecis L. (C)
Jatropha gossypifolia (C)
Jatropha multifida (C)
Jatropha podagrica (C)
Juglans regia L. Var. sinensis (C)
Juniperus phoenicea (C)
Justicia procumbens L. (C)
Pin Yin []
Ma Feng Shu
Mian Ye Ma Feng Shu
Shan Hu Hua
Fo Du Shu
Hu Tao
Fei Ni Ji Gui
Jue Chuang
Chinese [いゅ]
夫攫
粗腑夫攫
蜂
︱▄攫
璊
堤ェ膀捞
里