LATIN NAME [厩]
Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke (C)
Verbena officinalis L. (C)
Vernonia hymenolepsis (C)
Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) (C)
Vigna vexillata (L.) Benth. (C)
Viola collina (C)
Viscum album L. (C)
Viscum coloratum (Kom.) Nakai (C)
Vitex rotundifolia L. (C)
Pin Yin []
Mai Lan Cai
Ma Bian Cao
Ban Jiu Ju
Fu Shui Cao
Yun Nan Ye Jiang Dou
Huang Gua Xiang
Bai Hu Ji Sheng
Hu Ji Sheng
Dan Ye Man Jing
Chinese [いゅ]
沉屡垫
皑聾
闯恭碘
浮
お玭偿愚譤
独ナ
フ必盚ネ
必盚ネ
虫腑蒋