LATIN NAME [厩]
Wedelia chinensis (Osbeck) Merr. (C)
Wedelia prostrata Hemsl. (C)
Whitmania acranulata Whitman (C)
Whitmania pigra Whitman (C)
Wikstroemia indica (L.) C. A. Mey. (C)
Wisteria floribunda (C)
Pin Yin []
Peng Qi Ju
Jian Dao Cao
Liu Ye Ma Huang
Ma Huang
Liao ge Wang
Zi Teng Liu
Chinese [いゅ]
鹁阚碘

琱腑柯鹆
柯鹆

档妹紽