LATIN NAME [厩]
Zanthoxylum bungeanum Maxim. (C)
Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC (C)
Zanthoxylum nitidum (Ruxb.) DC. (C)
Ziziphus acidojujub (C)
Ziziphus jujuba Mill. (C)
Pin Yin []
Hua Jiao
Guang Ye Hua Jiao
Liang Mian Zhen
Suan Zao
Zao
Chinese [いゅ]
丛
腑丛
ㄢ皐
荒辞